VAD ÄR KRISTALLINT KVARTSDAMM?
Kristallin kvarts är ett vanligt mineral som finns i byggmaterial som sand, sten, betong, tegel och murbruk. När man fräser, slipar, skär, borrar eller krossar material som innehåller kristallin kvarts, skapas mycket små dammpartiklar.

DEN 17/01/2018, KOM DET NYA EUROPEISKA DIREKTIVET 2017/2398, ÄNDRING AV DIREKTIV 2004/37/EG, SKYDD FÖR ARBETSTAGARE MOT RISKER VID EXPONERING FÖR CARCINOGENER ELLER MUTAGENA ÄMNEN I ARBETET. MEDLEMSSTATERNA SKALL IKRAFTSÄTTA DE LAGAR OCH ANDRA NÖDVÄNDIGA FÖRFATTNINGAR FÖR ATT FÖLJA DETTA DIREKTIV.

I artikel 18a i bilaga I, som definierar förteckningen över ämnen, har följande punkt lagts till: ”6. Arbete med exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm som genereras av en arbetsprocess”. Kristallin kvarts är ett vanligt mineral som finns i byggmaterial som sand, sten, betong, tegel och murbruk. När man fräser, slipar, skär, borrar eller krossar material som innehåller kristallin kvarts, skapas mycket små dammpartiklar.

Exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm (mycket små partiklar som är minst 100 gånger mindre än vanlig sand som finns på stränder och lekplatser) kan ske under vanliga byggnadsuppgifter, t.ex. användning av slipmaskiner, fräsar, mursågar, borrar och handverktyg. Arbetare som andas in dessa mycket små kristallina kvartspartiklar riskerar utveckla allvarliga kvartsdammsrelaterade sjukdomar som silikos, lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller njursjukdom.

Därför är det viktigt att begränsa arbetstagarnas exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm. Maskinerna måste vara utrustade med ett utblås och vara anslutna till ändamålsenlig stoftavskiljare för att samla upp allt damm. Denna stoftavskiljare måste vara utrustad med ett HEPA-filter som fångar upp 99,995% damm med en kornstorlek under 1 tusendels millimeter. Dessutom är det också viktigt att undvika exponering för damm vid byte av påsar och rengöring eller byte av filter.

STOFTAVSKILJARE

Oavsett vilken teknik som används för borttagning av farligt material så är nyckelfaktorn att man väljer rätt stoftavskiljare för ändamålet, för att säkerställa användarens säkerhet och för att skydda miljön. Detta inkluderar ett bra säcksystem och rätt filter.

M-KLASS FILTER

DAMM SOM INNEBÄR MEDELSTOR RISK

Fångar över 99.9% av damm med en kornstorlek på 2 tusendels millimeter.

HEPA FILTER

DAMM SOM INNEBÄR HÖG RISK

Fångar över 99.995% damm med en kornstorlek under 1 tusendels millimeter (inklusive cancerframkallande dammpartiklar och damm förorenat med cancerframkallande ämnen och / eller patogener).

LONGOPAC SYSTEM

Med Longopac-systemet samlar du in dammet i lätthanterliga 25 kg:s påsar utan att dammet sprids. Det tubliknande säcksystemet är helt dammfritt tack vare att påsarna försluts och byts från utsidan – du kommer aldrig i kontakt med avfallet.

FÖRAVSKILJARE

Blastracs föravskiljare kan tredubbla livslängden på stoftavskiljarens filter eftersom de fångar upp 80-90% av dammet innan det går in i stoftavskiljaren. Den placeras mellan den bearbetande maskinen och stoftavskiljaren.
Den förhindrar också att stoftavskiljaren tappar sugförmåga, vilket ökar effektiviteten. De är utrustade med ett Longopac-säcksystem som är lätt att montera och hantera.